Labsii Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa

i\l:lla Duree Gahaahaa Labsiin kun '"Labsii Biiroo Lafaafi Eegumsa Naannoo O rol11i),aa Hundeessuuf Bahe Lak. Abbaan Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa Labsii lakk. 215/2011 ta’ee kan hojiirra oolu ta’uu beeksisan. Qorannoo ka’uumsaa ( Concept Paper) dhimma dantaa addaa Oromiyaan Fifninnee irraa qabdu hojitti hiikuuf gara mootummaa naannoo Oromiyaan qophaaye ilaallee jirra. Wixineewwan Labsii sadan kanneen irratti qaamolee uummataa dhimmi ilaalu hirmaachisuun kan gaggeessu yeroo ta’u, wixineewwan kunniinis bu’aa marii kanarraa argamuun gabbatanii Yaa’ii caffee itti aanu irratti dhiyaachuun kan raagga’an ta’a. ''labsii'' jechuun, labsii hojjatoota mootummaa naannoo oromiyaa hundeesuuf bayee labsii 61/94 jechuu dha. 00 2,337,942. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummoota naannolee olla fi federaalaa waliin ta'ee gocha kana fuuldura dhaabbatee qabsaa'a, jijjiiramicha itti fufsiisuuf halkanii guyyaa hojjetas. Caffeen wixinee Labsii dhiyaate kana bal’inaan erga irratti mari’atee booda raggaasisee jira. 156/2002 keewwata 22,23,24 fi 25 akkasumas Dam-bii Bulchiinsa Faayinaansii lakk. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. 61/1994 Fooyyessuuf Labsii Bahe Labsii Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Poolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa,. 46/1994 keewwata 59 irratti hundaa’uun, Preezidaantichi aangoo fi hojii Heera Mootummaa naannichaa keewwata 57 jalatti tarreeffamee kennameef gahumsaan raawwachuu akka danda’u, akkasumas Manni. CAFFEE – (Gur. Labsii Lak. Dhumarrattis Labsii hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. 61/94 fi labsii kana fooyyessuuf kan ba’e Labsii Lakk. Guyyaan Pabliik Sarvisii akka naannoo Oromiyaatti Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Waxabajjii 20/2009 bakka hoggantootni biirolee sadarkaa naannoo, hoggantootnifi hojjattootni waajjiraalee Pabliik Sarvisii godinaalee fi Bulchiinsa Magaaloota Oromiyaa garagaraa. Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk. Ummata Irratti Lola Deddeebisanii Labsuun Xumura Sirna Gabrummaa Hin Hanqisu (Ibsa ABO, Labsii Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Ilaalchisuudhaan) “Labsii Yeroo Hatattamaa/State of Emergency” jechuudhaan kan Wayyaaneen guyyaa kaleessaa (Gurraandhala 16, 2018) ammas deebisee labse kun bu’uura seeraa kan hin qabne, haala jiru kan hin calaqqisne, tuffii mootummichi Ummataaf qabuu fi maal-na-dhibee. Hanag ammatti qotee bulaafii hojjettoota mootummaa magaalota Roobee Baaleefi Sandaafaf bakkee hiriira baasanii jiru. 196/2008” jedha-mee waamamuu ni danda’a. Akkaataa Heera Mootummaa Naannic- haa fooyya'ee bahe keewwata 49(3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. - Friday, 21 February 2020 CAFFEE – (Gur. 36/96 fi Manni Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin bahe jechuu dha. Addi Bilisummaa Tigray biciree bucuun empayerichaa golee kaabaa keessaa batee lafa ballaa dhaalmaan argate akka itt qabdu tarsiimoott galfachuu eegalte. Lafa roobaan misoomu bal’inna lafa abbaa warraa tokkoof kennamu heektaara tokkoo (1) hanga heektaara tokkoof fi walakkaa (1. Finfinnee, Hagayyaa 15, 2012 (FBC) – Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa Koomiishiniin Mirga Namoomaa Ityoophiyaan baase ilaalchisuun deebii laatera. 11,2012): Caffeen Oromiyaa, Wixinee Labsii Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Hundeessuuf Bahe irratti mari’achuun raggaasee jira. 17/89 Keewwata 17,18,19, fi 20 akkasumas Dambii Bulchii- nsa Faayinaansii lakk. Taayitaa Daandii Baadiyyaa Oromiyaa turan guyyaa Labsiin kun ragga'e irraa eegalee akkaataa Labsii hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kan bulan ta'a. Ani barataa saayinsii hawaasaati, mee baratoonni barnoota saayiinsii uumaama barattan na gargaara reeshoo magaalota gurgurdoo Itoophiyaa keessaa Amaara, Tigiree fi Oromoo adda naaf baasa. Manni murtii siyaasa irraa bilisaan ta’ee akka hojjatu, mirgi namummaa shakkamtootaa akka kabajamu Miseensonni mana maree Ameerikaa hubachisan. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. CAFFEE – (Gur. Finfinnee, Onkololeessa 30, 2012 (FBC) - Ibsa haala yeroo irratti Itti Aanaan Preezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Kennan Kabajamaa ummata Oromoo Daandiin hanga har’aatti irra dhufne qoreedhaan kan guutame ta’us, qormaanni yeroo dhiyoo asitti keessummeessaa jirru ammoo hedduu wal-xaxaa fi hammaataa dha. Dhumarrattis Labsii hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Fakkeenyaaf, guyyaa kaleessaa mormiin magaalaa Ambootti ka’ee ture. Hanag ammatti qotee bulaafii hojjettoota mootummaa magaalota Roobee Baaleefi Sandaafaf bakkee hiriira baasanii jiru. Kanaaf qabeenya akkasii gurguruu, kireessuu, girbira guuruuf aangoo kan qabu Oromiyaadha. 213/2011 bu'uureffachuun rakkoo caaseffamaa fi kenna tajaajilaa itti qufinsa maamilaa mirkaneessu irratti hanqina ture hiikuuf; gurmaa'insaa fi caaseffama humna namaa manneetii hojii adda addaa keessatti faca'ee ture iddoo tokkotti bifa. Ibsa Koornayaa Qajeelfama kana keessatti jechi koornayaa dhiiraatiin ibsame dubartiis ni dabalata. Labsii Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. 11/2010 marii taasisaniin miindaa isaanii ji’a tokkootiin (100%) lammii isaanii deeggaruuf murteessanii jiru. Akkaataa labsii keewwata 7 keewwata xiqqaa 2 jalatti tumameen; Naannoo Oromiyaa keessatti lafti qubannaaf mijaawaa ta’e qoratame ni qophaa’a. Heerri mootummaa RDFI kwt. Labsii qaamota raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyessuu fi aangoo fi Hojii isaanii irra deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk. Baankiin Daldala Itiyoophiyaa Finfinnee bakka Lidataa jedhamutti dameesaa hojjettoota dubartoota qofaan tajaajila kennu eebbise bane. Manni murtii siyaasa irraa bilisaan ta’ee akka hojjatu, mirgi namummaa shakkamtootaa akka kabajamu Miseensonni mana maree Ameerikaa hubachisan. 215/2011 ta’ee kan hojiirra oolu ta’uu beeksisan. 130 /1999 jechuudha. [OBN 29 11 2010] Wiixinee Labsii Hojjettoota Mootummaa irratti Mari'atama jira. Kaampaaniin kamiyyuu maqaa misoomatiin Albuuda naannoo oromiyaa saamuuf mirga hin qabu ===== kaampaniiwwaanii fi kontiraktaroonni tokko tokko maqaa hojii ijaarsaatiin waliigalteen ala qabeenya Albuuda gara garaa saamaa turaniiru gochi kun kana booda itti fufuu hin qabu. Afaan Oromoo Afaan hojii mootummaa Federaalaa akka ta’uuf hojjechuu qabna! (Tolawaaq Waariitiin) Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin. Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Qajeelfama Haala Yeroo Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG itti jiru Ilaalchisuun Hoggansa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Dargaggoota Oromoo, Daldaltoota Oromoo, hojjettoota Mootummaa, Qonnaan bultoota Oromoo, Barattoota Oromoo, Barsiisota Oromoofi Uummata Oromoo waliigalaaf kenname (seenaadhugaasite). Kana galmaan gahuufis dhaabbilee siyaasaa saba isaaniif qabsaahan mara waan dandaheen ni deeggar, ni tumsa, biras ni dhaabbata. Dhugaamatti mootummaan Oromiyaa maqaaf yeroo ammaa jiru teessoo mootummaa dhaabbataa hin qabu. Akkaataa Heera Mootummaa Naannic- haa fooyya'ee bahe keewwata 49(3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Labsii lak 46 1997. Guyyaan Pabliik Sarvisii akka naannoo Oromiyaatti Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Waxabajjii 20/2009 bakka hoggantootni biirolee sadarkaa naannoo, hoggantootnifi hojjattootni waajjiraalee Pabliik Sarvisii godinaalee fi Bulchiinsa Magaaloota Oromiyaa garagaraa. Caffeen Oromiyaa labsii waldaalee hojii gamtaa raggaase. Kutaa-1- Haala Walii-galaa. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Hojjettoota. Gama biraatin yoo ibsamu labsichi lafa naannoo bulchiinsa magaalaatti master pilaanidhan daangeffamerratti raawwatinsa hinqabu jechuudha. Poostaa----- þ. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. WASHINGTON DC — Labsii Lakkoobsa 65/1995 ka magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf bara 2003 bahee ture irra-deebiin fooyyessuuf jechuudhaan, Caffeen Oromiyaa, dhiheenya kana labsii haaraa baasee irratti ka mari’ate – walga’iin tokko, Dilbata dabre, gaafa Onkoloolessa 18, bara 2015, paartii momituu, Koongiresa Federaalawa Oromootiin (KFO/OFC) geggeessamee. Haaluma kanaan sirreeffamni iskeelii mindaa kun Amajjii 1 bara 2009 irraa eegalee hojiirra kan oolu akka ta’e itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota. Dhumarrattis Labsii hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Manni marichaa walga’ii idilee isaa 5ffaa har’a geggeesseen jijjiirama roga maraa naannicha keessatti eegalame itti fufsiisuufi bu’a qabeessummaa isaa mirkaneessuuf kenniinsa tajaajila manneen hojii mootummaa si’ataafi bu’a. I\kkaataa Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannichaa Labsii Lak. Kana galmaan gahuufis dhaabbilee siyaasaa saba isaaniif qabsaahan mara waan dandaheen ni deeggar, ni tumsa, biras ni dhaabbata. 79/1996 jedhame waamamuu ni danda' a. Tarkaanfichi kan fudhatame hojjettoota mootummaa 500 olii fi hoggantoota sadarkaa godinaa, aanaa fi gandaa 1200 ol irratti ta'uun eerameera. Hiika Akkaataan jechaa "hiika" biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee ,qajeelfama kana keessatti jechootni Labsii sirna bittaa mootummaa keessatti hiikaa kennameef ni qabaatu. ''Lafa haftee Bosonaa" jechuun lafa baadiyyaa bosonni uumamaa irraa manca'ee. Itti gaafatamaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa naannoo Oromiyaa Obbo Jibriil Mahaamad guyyaan kun guyyaa aadaa giddu galeessa godhannee rakkoo keenya itti hiikkanne waan ta’eef guyyaa addaati jedhan. 157/2002 Labsii Sirna Bittaa fi Bulehiinsa Qepeenya Mootummas Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe bittaa ootummaa_iftomina fi s'aayina ‘cubs dirirsuun maallaga ol"aanaa bitasfoolu akkaataa feayidaa. የተሻሻለውን የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ 6. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 6) "Darnbii" jechuun dambii sirna kenniinsa manaa fi lafa mana jireenyaa barsiisotaa naannoo oromiyaa lak. Kanaaf qabeenya akkasii gurguruu, kireessuu, girbira guuruuf aangoo kan qabu Oromiyaadha. Caffeen Oromiyaa labsii waldaalee hojii gamtaa raggaase. ”Labsii” jechuun labsii Bulchinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Afficher la suite. 61/1994 akka foyya’etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal’aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. 104/1997 fi Lak. Wixineen labsii kanaa akka ibsutti, magaalonni. " jedhamee \\aam3mUIl ni danda'a. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Hojettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyeessuuf Labsii Bahe Lakk. Oromoon naannoo Amaraafi naannoo Tigiraayii jiruufi, Amaaraafi Tigireen naannoo Oromiyaa jiran hoo mee lafa kaa’a. ''labsii'' jechuun, labsii hojjatoota mootummaa naannoo oromiyaa hundeesuuf bayee labsii 61/94 jechuu dha. 46/1994 keewwata 59 irratti hundaa’uun, Preezidaantichi aangoo fi hojii Heera Mootummaa naannichaa keewwata 57 jalatti tarreeffamee kennameef gahumsaan raawwachuu akka danda’u, akkasumas Manni. 46/1994 Labsii Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Bara 1994 FooyyaÂ’e Raggaasuuf Bahe Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa,. Mootummaa Naannoo Oromiyaa kkoofsa 11/2007 ,Labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/91,dambii ittiin bulmaataa kana fi dambii keessaa murtiiwwaan waldichaa fi qajeelfamoota biraa kana irratti hundaa`anii kabajuu fi hojii irra Oolchuu,. Muddee 21/2012) – Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa walga’ii idilee 3ffaa bara hojii 5ffaa waggaa 5ffaa Mudde 21/2012 geggeesseen godinni Baalee godinaalee lamatti akka gurmaa’u Murteesseera. Poolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u. 145/2001; Labsii Biiroo Lafaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Labsii bahe lakk. 01,2015 Mootummaan naannoo Oromiyaa labsii master Pilaanii Finfinnee, ummanni Oromoo baldhinaan mormaa jiruu fi wareegama itti kanfalaa ture irra diddibee Caffee Oromiyaan ragaasisuuf deemaa jira. Kanaaf Impaayerri dabaa uumamte kun itti fufuun Dhabama keenyaa tole jenne fudhachuu Kan ta’u. 46/1994, KeewwÁ wN?^© ¡ML© SÓeƒ Úô Övm’ƒ ¾¨× Issued under the auspices of the Council of the Oromia National Regional State Lakk. 21512011 keeyyata 96 keewwata xiqqaa 3 qubee o'a" harrga"d" jalalti tarreeffamaniin tarkaanfiin seera qabeessa ta'e kan irratti fudhatamu ta'uu isaa ni beeksisna. Obbo Addisuu Araggaa akkasumas, qondaaltonni Mootummaa Naannoo Oromiyaa biroo bakka argamanitti Piroojeektota Bishaan dhugaatii boolla gadi fagoo meetira 400 ta'u Qar. Yaa’ii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa Bara. Kaabineen kana. 87/1997 fooyyesuuf labsii bahee lakk. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. 61/1994 akka foyya’etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal’aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. mootummaa EPRDF fi Wayyaanee duuka dhaabbachaa jirtan guyyaa saafaa ilmaan habashaa fi sirni EPRDF uummata Oromoo tuffachaa, arrabsaa fi arrabsiisaa dhiyeenya kana du'aa mootummaa naannoo Oromiyaa President Alamaayyoo Atoomsaa fi waldorgommii Ispoortii magaalaa Bardaritti gaggeeffame irratti salphina guddaa uummata keenya. Ayyaanni kun "Paabliik sarviisii naamusa isaatiin galateeffame haaromsa keenyaaf" mata-duree jedhuun kabajame. 57/1998 Ejensii Gabaa Oomisha Qonnaa hundeessuun qooda qabdoota (stakeholders) adda addaa qindeessuu fi gurmeessuudhaan sirna gabaa bu’aa qabeessa ta’e ijaaruun oomishtootni gabaa amansiisaa ta’e haala argachuu itti danda’an mijeessuuf hojjechaa turee jira. 01,2015 Mootummaan naannoo Oromiyaa labsii master Pilaanii Finfinnee, ummanni Oromoo baldhinaan mormaa jiruu fi wareegama itti kanfalaa ture irra diddibee Caffee Oromiyaan ragaasisuuf deemaa jira. Ibsa Koornayaa Qajeelfama kana keessatti jechi koornayaa dhiiraatiin ibsame dubartiis ni dabalata. Labsii Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Bara 1994 Fooyya'e Raggaasuuf Bahe Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa, kan bakka bu'oota uummata Naan-nichaatiin irratti mari'atamee, Waxabajjii 14 bara 1987 yeroo jalqabaatiif ragga'eefi hanga ammaa hojiirra ture, bal'inaan ilaaluudhaan qooddii Oct 19, 2018 · Dhumarrattis Labsii hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. [OBN 29 11 2010] Wiixinee Labsii Hojjettoota Mootummaa irratti Mari'atama jira. CAFFEE – (Gur. Naannoo guddicha Itiyoopiyaa – Oromiyaa guutuu keessatti Sadaasa bara 2015 eegalee akkasumas naanoo Amaaraatti Adoleessa bara 2016 eegale hirironni gurguddoofi hin eegamne godhamaniiru. Labsii Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Kanaaf qabeenya akkasii gurguruu, kireessuu, girbira guuruuf aangoo kan qabu Oromiyaadha. Guyyaan Pabliik Sarvisii akka naannoo Oromiyaatti Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Waxabajjii 20/2009 bakka hoggantootni biirolee sadarkaa naannoo, hoggantootnifi hojjattootni waajjiraalee Pabliik Sarvisii godinaalee fi Bulchiinsa Magaaloota Oromiyaa garagaraa. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. 61/1994 akka foyya’etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal’aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. 215/2011 ta’ee kan hojiirra oolu ta’uu beeksisan. Dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti ibsa kenne jedhamuun oduu darbe irratti akka tuqametti baatii sadaasa bara 2008 mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti kanneen argaman manneen barnootaa sadarkaa ol aanaa haga tokko keessatti barattoota Oromoo xiqqoo dhaan jalqabame kan jedhame sochii farra master plaanii Finfinnee har’a babal’achuu isaa. - Friday, 21 February 2020 CAFFEE – (Gur. Ummata Irratti Lola Deddeebisanii Labsuun Xumura Sirna Gabrummaa Hin Hanqisu (Ibsa ABO, Labsii Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Ilaalchisuudhaan) “Labsii Yeroo Hatattamaa/State of Emergency” jechuudhaan kan Wayyaaneen guyyaa kaleessaa (Gurraandhala 16, 2018) ammas deebisee labse kun bu’uura seeraa kan hin qabne, haala jiru kan hin calaqqisne, tuffii mootummichi Ummataaf qabuu fi maal-na-dhibee. hojjettoota manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa Murteessuuf qophaa’e irratti mari’achuun raggaasise. Kana galmaan gahuufis dhaabbilee siyaasaa saba isaaniif qabsaahan mara waan dandaheen ni deeggar, ni tumsa, biras ni dhaabbata. 123/1999," jedhamee waamamuu ni danda'a. Isaan kunis; Gochaafi sochiiwwan sirna Heera Mootummaa faalleessaniifi balaarra buusuu danda’an kamiyyuu ni ittissa;. [OBN 29 11 2010] Wiixinee Labsii Hojjettoota Mootummaa irratti Mari'atama jira. Labsii lak 46 1997. 130/1999 raawwachiisuuf. 213/2011 bu'uureffachuun rakkoo caaseffamaa fi kenna tajaajilaa itti qufinsa maamilaa mirkaneessu irratti hanqina ture hiikuuf; gurmaa'insaa fi caaseffama humna namaa manneetii hojii adda addaa keessatti faca'ee ture iddoo tokkotti bifa. 61/1994 (Akka Fooyya'etti) Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Bahe _____ // _____ Sirna fo'annoofi. 156/2002 keewwata 22,23,24 fi 25 akkasumas Dam-bii Bulchiinsa Faayinaansii lakk. Hiika Labsii kana dabalatee raawwatiinsa seerota taaksiif akkaataan seensa jechichaa hiika biroo kan kennisiisu yoo ta‟e malee: 1) “Mootummaa” jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Hiika Akkaataan jechichaa hiika. Labsii qaamota raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyessuu fi aangoo fi Hojii isaanii irra deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk. Labsii Lak. 2(3) irratti tumameera. 79/1996 jedhame waamamuu ni danda' a. 61/1994 akka foyya’etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal’aan erga irratti taasifameen booda caaffeen wixinicha raggaasee jira. 130/1999 kwt. Kaabineen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waltajjii addaa guyyaa har’aa taa’uu eegaleen murtiiwwan gurguddoo fedhii misoomaafi gaaffii ummataa irratti fuulleffatan dabarseera. OMN is an independent and nonpartisan news enterprise whose mission is to produce original and citizen-driven reporting on Oromia. Hiika Labsii kana dabalatee raawwatiinsa seerota taaksiif akkaataan seensa jechichaa hiika biroo kan kennisiisu yoo ta‟e malee: 1) “Mootummaa” jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Keessattuu, sagantaa fi galiin siyaasaa qabsoo kanaatis as itti aana. Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe labsii Lakk. 46 jalatti tumameera. _/2008" jedhamee waamamuu ni danda'a. QABIYYEE T¨<Ý CONTENT MAGALATA OROMIYAA L µ E p ‰ Z Më ¦ M E G E L E T A O R O M I A Gatiin Tokkoo Qar. 46/ 1994 Keewwata 49 (3) (a)tiin kan kanatti aanu labsameera. "Dambii" jechuun, Dambii sirna raawwannaa naamusaa fi dhiyeefanaa komii hojjatootaa mootummaa naannoo oromiyaa lakk. Caffeen labsii gurmaa'ina qaamolee raawwachiiftuu mootummaa irra deebidhaan gurmeessu raggaasise [OBN 28 01 2011] :- Caffeen labsii gurmaa'insa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebin gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. obbo isheetuu dassees labsii lak. Fakkeenyaaf, sirnoota Oromoon kabaju keessa yoo fudhanne, sirni kabaja Irreecha isa tokkodha. Baasii Mootummaa Naannoo Oromi aa - Walii 75,128,518 alatti Bajata Kaappitaala Qr. Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti. Qabeenyi mootummaa Oromiyaa keessa jiru, kan mootummaa naannoo Oromiyaati. 199/2008 keeyyata 74, keeyyata xiqqaa 3 tiin aangoo kennameefiin qajeelfama kana baasee jira. Caffeen Oromiyaa labsii waldaalee hojii gamtaa raggaase. 61/1994 akka foyya'etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal'aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. Labsiin kun "Labsii Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Hiika Akaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta‟e malee Labsi Kana keessatti: 1) "Mootummaa" jechuun mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaaf qabeenya akkasii gurguruu, kireessuu, girbira guuruuf aangoo kan qabu Oromiyaadha. COM irratti uummanni Oromoo akka dubbbisuuf qoodaniiru. 215/2011 ta’ee kan hojiirra oolu ta’uu beeksisan. Galmeen Wixeen labsii magaalota naannoo Oromiyaa kan mastar pilaaniin Finfinne keessatti raggasifamuuf yaadamee jiru, OMN harka gahee jira. com Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk. Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa LaV'k. 46/1994 Fooyyessuuf Labsii Bahe 5. 104/1997 fi Lak. 61/1994 akka foyya’etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal’aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. u›=ƒÄåÁ ôÈ^L© Ç=V¡^c=Á© ]øwK=¡ S”ÓYƒ ¾. Labsii Qeerroon kabaja uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti abba biyyummaa isaa mirkaneefachuuf baase kana cabsuun sochii taasifamu guffachiisuf kan carraaqu hundaaf itti gaafatamummaan kanuma abbaa akka ta’e cimsinee hubachiifna. Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa akka beeksisetti, tarkaanfichi kan fudhatame hoggantoota mootummaa ga'ee hojii irraa eegamu ba'achuu dhabanii fi hojjettoota mootummaa gocha. Barreessitoota ka’aa jiran kanallee sadarkaa biyyoolessaatti ijaaree jajjabeessuufi waajjiraalee meeshaalee barreessuuf gargaaraniin cinaa. 17/89 Keewwata 17,18,19, fi 20 akkasumas Dambii Bulchii- nsa Faayinaansii lakk. [OBN 29 11 2010] Wiixinee Labsii Hojjettoota Mootummaa irratti Mari'atama jira. 2(3) irratti tumameera. 223 Seera Umamaa 38 [ July 18, 2020 ] Itti mudi qeerroo: Qe'ee ofii diiganii, ganda namaa irra. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun “Labsii Qaamol-ee Raawwachiiftuu Mootum-maa Naannoo Oromiyaa Lak. To’annoo Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kan bahe u*aT>Á wN?^© ¡ML© SÓeƒ Úô Övm’ƒ ¾¨× Issued under the auspices of the Council of the Oromia National Regional State Lakk. Akka Kanaan Oromiyaa Kibba Jeneraal Kamaal Galchuu tiif, Walakkeessa Oromiyaa Koloneel Hayiluu Gonfaa tiif, Oromiyaa Baha fi Lixa ammo Obbo Daawud Ibsaatiif kenna. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aaddee Loomii Badhoos wixineen ragga’e kun Labsii Sirna Qophii Wixinee Seeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Lak. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, qajeelfama kana keessaatti:- 1. a) Liqaa Biyya Alaarraa b) Galii Keessaatiin Kan Uwwifamu c) Kan Biroo Dimshaasha Baasii Mootummaa Naannoo Oromi aa - Walii alatti Bajata Kaappitaala Qr. Heerri mootummaa RDFI kwt. Wixineewwan Labsii sadan kanneen irratti qaamolee uummataa dhimmi ilaalu hirmaachisuun kan gaggeessu yeroo ta'u, wixineewwan kunniinis bu'aa marii kanarraa argamuun gabbatanii Yaa'ii caffee itti aanu irratti dhiyaachuun kan raagga'an ta'a. 46/1994 keewwata 59 irratti hundaa’uun, Preezidaantichi aangoo fi hojii Heera Mootummaa naannichaa keewwata 57 jalatti tarreeffamee kennameef gahumsaan raawwachuu akka danda’u, akkasumas Manni. W) Urdu Pdf″ in Case of any problem and difficulty you may contact us by contacting our page. 138/2004 Keewwata 9 fi 10 bu'uureffachuun kan raawwata-mu ta'a. ila Maraa Waajira Mootummaa Naannoo Oromiyaa Institiyuutii Manajimentii Oromiyaa Mana Hojii Odiitara Ol'aanaa Biiroo Dhimma Seeraa Mana Murtii. ta manneen hojii Mootummaa Naannoo Oromiyaa hojii fi tajaaji-la manneen hojii isaaniif labsii ka-naan galii Naannoo fi horii biraa irraa heyyamameef gaaffii kaffal-tii yommuu dhiyeessan Oogga-naan Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa akka kaffalu heyyamameefii ajajameera. uummanni Gudar ammoo diddaa hojii dhaabuu labsate. CAFFEE – (Gur. Biiroo daldalaa oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa kara dubbi himaa isaatiin Liyuu poolisiin Somalee, milishaa naanno Somali fii ALusunna waljamaa humni jedhamu Oromiyaa weeyrara akka jiru ragaan deeggaranii ibsanii jiran. Wanni hubannes. Labsii Lakk. Lafa roobaan misoomu bal’inna lafa abbaa warraa tokkoof kennamu heektaara tokkoo (1) hanga heektaara tokkoof fi walakkaa (1. Labsii Bulchiinsa Hojiiwwan Misooma Albuudaa Naannoo Oromiyaa murteessuuf bahe labsii lakk. 104/1997 fi Lak. Guyyaan Pabliik Sarvisii akka naannoo Oromiyaatti Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Waxabajjii 20/2009 bakka hoggantootni biirolee sadarkaa naannoo, hoggantootnifi hojjattootni waajjiraalee Pabliik Sarvisii godinaalee fi Bulchiinsa Magaaloota Oromiyaa garagaraa. Leenjifamtootni waraana ittisa biyyaa magaala kanatti leenji’an guutuun mootummaa wayyaanee waliin wal dhabuun bakka leenjii gadhiisuun magaala. 108/1998 – Labsii Heera Fooyya’aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Heera mootummaa biyyattii keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa argachuu qabdu ilaalchisee bal’inni isaa heeran akka murtaa’u ni kaa’a. 21512011 keeyyata 96 keewwata xiqqaa 3 qubee o'a" harrga"d" jalalti tarreeffamaniin tarkaanfiin seera qabeessa ta'e kan irratti fudhatamu ta'uu isaa ni beeksisna. Tarkaanfichi kan fudhatame hojjettoota mootummaa 500 olii fi hoggantoota sadarkaa godinaa, aanaa fi gandaa 1200 ol irratti ta'uun eerameera. Qorannoo ka’uumsaa ( Concept Paper) dhimma dantaa addaa Oromiyaan Fifninnee irraa qabdu hojitti hiikuuf gara mootummaa naannoo Oromiyaan qophaaye ilaallee jirra. 172/2004 Labsii Dabalata Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2004tiif Labsame Bara baajata 2004 tti hojiiwwanii fi ta-jaajilawwan Naannoo Oromiyaa keessatti adeemisfamaniif baajanni barbaachisaa ta'e raggaasifamee hojiirra ooluun waan irra jiruuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Labsii haaraa bara 2012. 104/97 kan dabaltu jechuudadha. Guyyaan Pabliik Sarvisii akka naannoo Oromiyaatti Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Waxabajjii 20/2009 bakka hoggantootni biirolee sadarkaa naannoo, hoggantootnifi hojjattootni waajjiraalee Pabliik Sarvisii godinaalee fi Bulchiinsa Magaaloota Oromiyaa garagaraa. 61/1994, Lak. Akkaataa labsii keewwata 7 keewwata xiqqaa 2 jalatti tumameen; Naannoo Oromiyaa keessatti lafti qubannaaf mijaawaa ta’e qoratame ni qophaa’a. Daldaltoonni Calanqoo hiriira bahuun mormii kana eegalan. - Friday, 21 February 2020 CAFFEE – (Gur. Pireezidaant Lammaan haala yeroo Oromiyaa irratti OBN’f ibsa kennan OBN Amajjii 17, 2011 - Duration: 3:07. Humnootni tikaa humna garmalee fayyadamuun namoota kuma tokkoo (1000) ol ajjeesaniiru. Labsii Hojjettoota Mootummaa *noo Oromiyaa Lak. Labsii **Master Plan** Finfinnee Haarawa 2019 Wixinee Labsii Chaartarii Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee lakk. Dhumarrattis Labsii hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Bara 1995 as mootummaan federaalaa seerota qabeenya Oromiyaa suduudaan saamuudhaaf dandeessisu hedduu baafate. Labsiin kun jecha MNO tokkoolee kan ofkeessaa qabu akka hin taane kan ibsan obbo Shimaliis Finfinnee qaama Naannoo Oromiyaa taatee osoo jirtu ammaalee sababa ofiin of bulchuu sabaafi sablamoota akkasumas tessoo mootummaa Federaalaa jechun heera kana cabsaa jiru. ila Maraa Waajira Mootummaa Naannoo Oromiyaa Institiyuutii Manajimentii Oromiyaa Mana Hojii Odiitara Ol'aanaa Biiroo Dhimma Seeraa Mana Murtii. Himaammata lafa magaalaa of danda’ee mirkanaawuu hordofee Ejensiin kun irra deebi’amee labsii lakk. የተሻሻለውን የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ 6. Finfinneen magaalaa guddoo (hangafa) naannoo Ormiyaa ti erga jedhamee; bulchinsi ishiillee bulchinsa naannoo Oromiyaa jala galuu qaba. Yoo ummanni tokko ta’ee shirra kana ofirraa fashalsiisu baate gochaan kuni amma hanga dhaga’uf arguun nama hikik godutitti akka itti fufu shakkiin hinjiru. Rakkoolee qulqullina seerotaan walqabatee mudatu furuuf, seerri hojiin kun ittiin hogganamu ni barbaachisa jedhan af yaa’iin Caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhoon. Wixineewwan Labsii sadan kanneen irratti qaamolee uummataa dhimmi ilaalu hirmaachisuun kan gaggeessu yeroo ta'u, wixineewwan kunniinis bu'aa marii kanarraa argamuun gabbatanii Yaa'ii caffee itti aanu irratti dhiyaachuun kan raagga'an ta'a. Barreessitoota ka’aa jiran kanallee sadarkaa biyyoolessaatti ijaaree jajjabeessuufi waajjiraalee meeshaalee barreessuuf gargaaraniin cinaa. Guyyaa 21/10/2009 Guyyaan Pabliik Sarvisii akka Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Sadarkaa naannootti qophiilee garagaraatiin kabajameera. Lammileenis Labsichi akka ka’uuf himachaa jiraachuun dhaga’amaa jira. Leenjifamtootni waraana ittisa biyyaa magaala kanatti leenji’an guutuun mootummaa wayyaanee waliin wal dhabuun bakka leenjii gadhiisuun magaala. 87/1997 fooyyesuuf labsii bahee lakk. i\l:lla Duree Gahaahaa Labsiin kun '"Labsii Biiroo Lafaafi Eegumsa Naannoo O rol11i),aa Hundeessuuf Bahe Lak. 46 jalatti tumameera. Kanarratti mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsa amma jalqabeefi waajjiroolee dhimma afaaniif seenaa Oromoo ilaallaturratti ogeeyyii hojicha gitan ramaduufi xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuuti qaba. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Tarkaanfii mootummaan naannoo Amaaraa fi Federaalaa fudhataa jiru cinaa dhaabbachuun mootummaa fi ummanni naannoo Oromiyaa kan qabsaa’u ta’uu beekisaniiru. -Bu'ura labsii olitt eeramee fii ragaa qabatamaa jiruun mootummaan naannoo Somalii Oromiyaa irratti weeyrara banuudhaan sirna heerA balaarra buusaa jira. Kufaatiin mootummaa Magistuu bara dararama sabootaaf kolonummaan Habashaa waan itt fufeef furmaata fiduu hin dandeenye. Labsiin Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. 46/1994 Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Fakkeenyaaf, sirnoota Oromoon kabaju keessa yoo fudhanne, sirni kabaja Irreecha isa tokkodha. _/2008" jedhamee waamamuu ni danda'a. 46/1994 Labsii Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Bara 1994 FooyyaÂ’e Raggaasuuf Bahe Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa,. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. 1) Oromiyaa Kibbaa, 2) Walakkeessa Oromiyaa fi. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Labsii Lak. Seensa § Kaayyoon hundeeffama manneen hojii Mootummaa inni guddaan faayidaa lammii fi misooma bu’aan isaa itti fufiinsa qabu argamsiisuu yoo tahu “Raawwiin hojii gaarii immoo argamuu kan danda’u gurmaa’insa adeemsa hojii bu’a qabeessa ta’e , raawwatoota gahumsa qabanii fi naannoo hojii mija’aa ta’uu isaa’’ barreeffamootni. 48,611 ,400 Dimshaasha Qr. Kaabineen kana. ”Labsii” jechuun labsii Bulchinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 223/2012 ta'ee kan mirkanaa'e yoo ta'u, labsiin duraa 91/1997 labsii kanaan haqamee jira. " jedhamee \\aam3mUIl ni danda'a. W) Urdu Pdf″ in Case of any problem and difficulty you may contact us by contacting our page. አዋጅ ቁጥር 1)8/፲፱፻፺8 - በ፲፱፻፺፬ ዓ. Labsii Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Ummatni Oromoo ummata aadaa, safuu, sirna, seera, heera fi kanneen biroo kan ummaticha bira darbee addunyaa kana boonsu hedduu qaba. Kutaa lama. Baasii Mootummaa Naannoo Oromi aa - Walii 75,128,518 alatti Bajata Kaappitaala Qr. Akkanatti mirgi uummattota magaalaa tanaa kan Oromoo hin taane eegamaaf malee, Oromoon achi keessa jiraatan akka saba bicuutti laalamanii mirgi murtaaye tokko isaaniif kennamuun sirrii hin ta’u. Bu’uura Heerichaa kwt. ''labsii'' jechuun, labsii hojjatoota mootummaa naannoo oromiyaa hundeesuuf bayee labsii 61/94 jechuu dha. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa,. Mootummaan naannoo Oromiyaa mijuu qabeenya uumamaafi ummata naannichaa misoomsuudhaan badhaadhina dam-daneessa mirkaneessuudhaaf karoorfatee hojjechaa jira. Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa. 213/2011 bu'uureffachuun rakkoo caaseffamaa fi kenna tajaajilaa itti qufinsa maamilaa mirkaneessu irratti hanqina ture hiikuuf; gurmaa'insaa fi caaseffama humna namaa manneetii hojii adda addaa keessatti faca'ee ture iddoo tokkotti bifa. Labsii qaamota raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyessuu fi aangoo fi Hojii isaanii irra deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk. Dubbi-himaan Mootummaa Garuu Eeguma Mormiin Jalqabeeyyuu 5-tu Du’e, Jehan. አዋጅ ቁጥር ፺4 /፲፱፻፺7 - በ፲፱፻፺፬ ዓ. 7) "Hojjetaa" jechuun akkaataa seera hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kan qaxarame hojj-etaa Mana Murtii jechuu dha. Finfinnee, Hagayyaa 15, 2012 (FBC) – Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa Koomiishiniin Mirga Namoomaa Ityoophiyaan baase ilaalchisuun deebii laatera. Wixinee Labsii Hojjattoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa. [OBN 29 11 2010] Wiixinee Labsii Hojjettoota Mootummaa irratti Mari'atama jira. 215/2011 ta'ee kan hojiirra oolu ta'uu beeksisan. Oromoon Akka sabaatti Amma carraa Lama qaba. 46/1994, KeewwÁ wN?^© ¡ML© SÓeƒ Úô Övm’ƒ ¾¨× Issued under the auspices of the Council of the Oromia National Regional State Lakk. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Poostaa----- þ. Baankicha ifatti kan eebbisanii banan Pireezdaantii Baankichaa Obbo Baacaa Giinaa haasaa taasisaniin akka jedhanitti, baankichi amantaa dubartoonni hirmaannaa bal’aa akka taasisaniif gahoomsuun jijjirama argamsiisa jedhu waan qabuuf dubartoota dorgomtootaafi. 104/97 kan dabaltu jechuudadha. Ibsa Koornayaa Qajeelfama kana keessatti jechi koornayaa dhiiraatiin ibsame dubartiis ni dabalata. Labsii yeroo muddamaa Harka caalaa bara 2017 Itoophiyaan labsii muddama jalatti dabarsite. ’’labsii’’ jechuun, labsii hojjatoota mootummaa naannoo oromiyaa hundeesuuf bayee labsii 61/94 jechuu dha. 213/2011” jedhamee waamamuu ni danda’a. Seerota Raawwatiinsa Hin Oabne l) Labsiin Abbaa Taayitaa Daandii Baadiyyaa Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. 215/2011 ta’ee kan hojiirra oolu ta’uu beeksisan. 61/1994 (Akka Fooyya’etti) Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Bahe _____ // _____ Sirna fo’annoofi filannoo manneen hojii mootummaa keessatti gaggeeffamu bu’uuraan jijjiiruun akka naannootti hojimaata mirkaneeffannaa ga’umsa ogummaafi hojii diriirsuun akkasumas pabliik sarvaantii ilaalcha tajaajiltummaaf i. Fakkeenyaaf, sirnoota Oromoon kabaju keessa yoo fudhanne, sirni kabaja Irreecha isa tokkodha. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan jireenya horsiisee bulaa fooyyessuu fi misooma dinagdee naannichaa. 61/1994 (8 days ago) Dhumarrattis labsii hojjettoota mootummaa naannoo oromiyaa lak. Qajeelfama kana keessatti ”gita hojii fi kutaa hojii” akka barbaachisumaasaatti filannoodhaan fayyadamuun ni danda’ama. Taayitaa Daandii Baadiyyaa Oromiyaa turan guyyaa Labsiin kun ragga'e irraa eegalee akkaataa Labsii hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kan bulan ta'a. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. 213/2011” jedhamee waamamuu ni danda’a. 215/2011 ta’ee kan hojiirra oolu ta’uu beeksisan. 65 ¦¿«è "¶ ፴፩ ብር. 3) Oromiyaa Baha fi Lixa ta’u jedha. 16 akka tahu dhiyaaterratti bal’inaan mari’atee yaada murtee dhiyaate Caffee Oromiyaatiif dabarsee jira. com Labsii Lak. Seera maatii oromiyaa pdf. 21512011 keeyyata 96 keewwata xiqqaa 3 qubee o'a" harrga"d" jalalti tarreeffamaniin tarkaanfiin seera qabeessa ta'e kan irratti fudhatamu ta'uu isaa ni beeksisna. Labsiin kun "Labsii Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. 94/1997 kwt. Yeroo Labsii Muddamaaa kana keessa Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti namoonni akka hidhamaniifi lubbuun darbaa akka jirullee dhaga’amaa jira. 130/1999 raawwachiisuuf. 46/1994 Labsii Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Bara 1994 FooyyaÂ’e Raggaasuuf Bahe Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa,. Fakkeenyaaf, sirnoota Oromoon kabaju keessa yoo fudhanne, sirni kabaja Irreecha isa tokkodha. Heerri mootummaa RDFI kwt. 46 (1), 49 (1) fi 49 (3p) tiin Caffeen Oromiyaa qaama mootummaa aangoo ol’aanaa mootummaa naannichaa yoo ta’u, aangoo seera baasuu, dambiilee dabalatee kan qabus qaamuma kana dha. 11/1988 fi labsii kana fooyyessuuf kan bahe Lak. 157/2002 Labsii Sirna Bittaa fi Bulehiinsa Qepeenya Mootummas Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe bittaa ootummaa_iftomina fi s'aayina ‘cubs dirirsuun maallaga ol"aanaa bitasfoolu akkaataa feayidaa. Labsii Hojjettoota Mootummaa *noo Oromiyaa Lak. 203/2009” jedhamee waamamuu ni danda‟a. Caffeen labsii gurmaa'ina qaamolee raawwachiiftuu mootummaa irra deebidhaan gurmeessu raggaasise [OBN 28 01 2011] :- Caffeen labsii gurmaa'insa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebin gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. 61/1994 akka foyya’etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal’aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. I\kkaataa Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannichaa Labsii Lak. 213/2011-tiin manneen hojii naannichaa keessatti bifa haaraadhaan gurmaa’an keessaa Ejensiin Misooma Gabaa tokko yammuu ta’u, Ejensichis a angoo fi gahee hojii labsii kanaan kennameef bu’uurefachuun Ergama itti. pdf - Labsii Lak. 223/2012 ta'ee kan mirkanaa'e yoo ta'u, labsiin duraa 91/1997 labsii kanaan haqamee jira. Abbaan Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa Labsii lakk. Saamraawiit Girmaatiin. Finfinneen yeroo akka naannoo of dandeesseetti bulaa turte labsii daangaa jettee bara 1986 seera baafatte. Namoo Daandii | VOA. 1 Kan Biiroo Bishaan Albuudaa fi Inaarjii Oromiyaa Akkaatuma labsii qaama rawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyeessu ba’e labsii lakk. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa,. uummanni Gudar ammoo diddaa hojii dhaabuu labsate. Manni mare kun dhimmoota gurguddoo garaa garaa irratti mari’atee murtoo armaan gadii dabarseera. Pireezidaant Lammaan haala yeroo Oromiyaa irratti OBN’f ibsa kennan OBN Amajjii 17, 2011 - Duration: 3:07. Heerri mootummaa RDFI kwt. 181/2005” jedhamee waamamuu ni danda’a. 87/1997 fooyyesuuf labsii bahee lakk. Biddeenni, jiruufi jireenya maatii hundaa ishiidha, amantiin jedhu jira. Finfinnee, Caamsaa 4, 2012(FBC)-Preezdaantin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa Gamaaggama hojii Koree taaski foorsii ittisa dhibee vaayrasii koroonaa irratti argamuun taasisaniin” Dhibeen vaayrasii koroonaa (COVID-19) ariitin dabalaa jiraachuun dhimma xiyyeefannoo guddaa barbaadudha jedhan. "Mana Hojii" jechuun Mana Hojii Mootummaa mataa isaa danda'ee labsii ykn. 195/2008 Fooyyessuuf Bahe Labsii Lak. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. Labsii Gurmaa’ina, Aangoo fi Hojii Man - neen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Murtees-suuf Bahe, Labsii Lak. Poolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u. ⛤⛤ ⛤⛤Ibsa hojjettoota Mootummaa Oromiyaa fi Federaala jiran irraa ke nname ⛤⛤ ⛤⛤ "Marii Haala Yeroof Hojjetaa Mootummaaf Qophaa'e" jechuun paartiin Bilginnaa ittiin ololaa jirtu ni balaaleffanna. Kana galmaan geessisuuf Waraana Ittisa biyyaa keessaa naannoo Affaar Godina 3 aanaa Amiibaaraa magaala Malkaa Siidii keessatti Engineering dhaan baay’inaan 2000 tahan leenjisuu irratti argama. 222/2012 ta’ee kan hojiirra oolu ta’uu beeksisanii jiru. 183/ 2008 jechuudha. Afficher la suite. 202/2009" jedhamee waamamuu ni danda‟a. hojjettoota manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa Murteessuuf qophaa’e irratti mari’achuun raggaasise. 3) Oromiyaa Baha fi Lixa ta’u jedha. 138/2004 Keewwata 9 fi 10 bu'uureffachuun kan raawwata-mu ta'a. አዋጅ ቁጥር ፺4 /፲፱፻፺7 - በ፲፱፻፺፬ ዓ. 11/1988 fi labsii kana fooyyessuuf kan bahe Lak. Faayidaa Addaa Oromiyaan Finfinnee Irraa Argattu (Ibsa) Wixineen labsii faayidaa addaa naannoon Oromiyaa. Heerri mootummaa RDFI kwt. Guyyaan Pabliik Sarvisii akka naannoo Oromiyaatti Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Waxabajjii 20/2009 bakka hoggantootni biirolee sadarkaa naannoo, hoggantootnifi hojjattootni waajjiraalee Pabliik Sarvisii godinaalee fi Bulchiinsa Magaaloota Oromiyaa garagaraa. የተሻሻለውን የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ 3. OBN Amajjii 23, 2011 - Ramaddiin hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa muuxannoo fi barnoota qofaan otoo hin taane gahumsaa fi naamusa hojjetaarratti kan hu. Mootummaan naannoo Oromiyaa Labsii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa Naannichaa irra deebiidhaan gurmeessuuf bahe labsii lakk. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. 203/2009” jedhamee waamamuu ni danda‟a. Yaa’ii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa Bara. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. 46 (1), 49 (1) fi 49 (3p) tiin Caffeen Oromiyaa qaama mootummaa aangoo ol’aanaa mootummaa naannichaa yoo ta’u, aangoo seera baasuu, dambiilee dabalatee kan qabus qaamuma kana dha. 130 /1999 jechuudha. Labsii Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Bara 1994 Fooyya'e Raggaasuuf Bahe Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa, kan bakka bu'oota uummata Naan-nichaatiin irratti mari'atamee, Waxabajjii 14 bara 1987 yeroo jalqabaatiif ragga'eefi hanga ammaa hojiirra ture, bal'inaan ilaaluudhaan qooddii Oct 19, 2018 · Dhumarrattis Labsii hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal’atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan jireenya horsiisee bulaa fooyyessuu fi misooma dinagdee naannichaa. Ayyaanni kun "Paabliik sarviisii naamusa isaatiin galateeffame haaromsa keenyaaf" mata-duree jedhuun kabajame. -Bu'ura labsii olitt eeramee fii ragaa qabatamaa jiruun mootummaan naannoo Somalii Oromiyaa irratti weeyrara banuudhaan sirna heerA balaarra buusaa jira. Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Madaallii Hojjettota Adeemsa Hojii Deeggaarsaa Hojjettoota adeemsa hojii deeggarsaatiif maadaallin maamilaan guutamu akkaataadhuma waliigaltee sadarkaa kenniinsa Bu'uura labsii naamusa hojjettootaa hordofee raawwatoota naamusa cabsan irratti tarkaanfii sirreeffama akka fudhatamu. walga’ichaan Wixineewwan Labsii dabalata baajataa bara 2012f baajata bara 2013,akkasumas Wixinee Labsii Tajaajila Bishaan Dhugaatiifi Dhangala’aa mootummaa naannoo Oromiyaa murteessuuf qophaa’ee fi muudama adda addaa dhiyaatu irratti bal’inaan erag mari’atame ni mirkanaa’a jedhamee eegama jedhan. Manni murtii siyaasa irraa bilisaan ta’ee akka hojjatu, mirgi namummaa shakkamtootaa akka kabajamu Miseensonni mana maree Ameerikaa hubachisan. Labsii Lak. Saamraawiit Girmaatiin. WASHINGTON DC — Labsii Lakkoobsa 65/1995 ka magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf bara 2003 bahee ture irra-deebiin fooyyessuuf jechuudhaan, Caffeen Oromiyaa, dhiheenya kana labsii haaraa baasee irratti ka mari’ate – walga’iin tokko, Dilbata dabre, gaafa Onkoloolessa 18, bara 2015, paartii momituu, Koongiresa Federaalawa Oromootiin (KFO/OFC) geggeessamee. Guyyaan Pabliik Sarvisii akka naannoo Oromiyaatti Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Waxabajjii 20/2009 bakka hoggantootni biirolee sadarkaa naannoo, hoggantootnifi hojjattootni waajjiraalee Pabliik Sarvisii godinaalee fi Bulchiinsa Magaaloota Oromiyaa garagaraa. Caasaa wajjira eegumsa fayyaa oromiyaa pdf Caasaa wajjira eegumsa fayyaa oromiyaa pdf. 94/1997 kwt. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti konkolaatota hedduu irra miidhan gahee jira. Kana galmaan geessisuuf Waraana Ittisa biyyaa keessaa naannoo Affaar Godina 3 aanaa Amiibaaraa magaala Malkaa Siidii keessatti Engineering dhaan baay’inaan 2000 tahan leenjisuu irratti argama. u›=ƒÄåÁ ôÈ^L© Ç=V¡^c=Á© ]øwK=¡ S”ÓYƒ ¾.